• 79kr
  • 119kr
  • 99kr
  • 79kr
  • 399kr
  • 89kr
0

§ 1 Allment

1.1 Disse vilkårene styrer forholdet mellom kunde og Miss Hosting AS, org. 985 838 186 (heretter kalt "Miss Hosting"), med hensyn til abonnementstjenester ("Tjenesten") som Webhosting, Domeneregistrering, Site Builder og tilleggstjenester levert av Miss Hosting fra tid til annen.

1.2 Kunden kan være en fysisk person eller juridisk person.

§ 2 Tjenesten

2.1 Tjenesten betyr at kunden leier en del av Miss Hosting's delte servermiljø.

2.2 Miss Hosting tilbyr gratis støtte for tjenesten i løpet av avtalen, via telefon, e-post og informasjon på Miss Hosting's nettsted.

2.3 Kunden er ansvarlig for bruken av plassen sin og sørger for at alt materiale som lastes opp til serveren er relevant for nettstedet. Kunder kan ikke bruke plassen sin til en såkalt filtjeneste eller lagringsplass.

2.4 Hvis kunden bruker en overdreven eller mistenkelig stor mengde trafikk, har Miss Hosting rett til å sette i gang en foreløpig undersøkelse av kunden om hvor denne mengden trafikk kommer fra.

2.5 Kunden er ansvarlig for å være vertskap for bare sine egne nettsteder på sin webhost, det er ikke tillatt å være vertskap for andre selskaper eller privatpersoners nettsteder, blogger eller e-handelsløsninger på en og samme webhotellpakke.

§ 3 Avtaletid for tjenesten

3.1 Avtalen løper i henhold til den perioden kunden har valgt i forbindelse med ordren - starter fra datoen for bekreftelse fra Miss Hosting. Etter terminering vil alle filer som er lagret via Miss Hosting-tjenesten lagres i ytterligere 2 uker.

3.2 Angrerett Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Miss Hosting melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev): Miss Hosting AS Arupsgate 18 3015 Drammen E-post: support@misshosting.no Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Miss Hosting ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. Miss Hosting kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten. Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp. Miss Hosting er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Miss Hosting fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten. For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten.

3.3 For tjeneste Webhotell er det 45 dagers åpent kjøp, og i dette tilfellet blir hele beløpet tilbakebetalt (ekskl. kostnadene for domeneregistrering og SSL-sertifikat).

3.4 Avtalen sies opp ved varsel om oppsigelse som sendes skriftlig via Miss Hostings kundeservice eller ved funksjon for oppsigelse i kontrollpanelet. Ved oppsigelse må kundenummer og domenenavn oppgis. Hvis det ikke er mottatt korrekt oppsigelse før tjenesten utløper, må fakturaen for neste periode betales.

3.5 Hver av partene har rett til å si opp avtalen skriftlig med brev, faks eller e-post umiddelbart dersom den andre parten begår et vesentlig kontraktsbrudd og i den grad det er mulig, ikke rettes innen 14 dager etter skriftlig anmodning per brev, faks eller e-post med henvisning til denne bestemmelsen. Det samme gjelder hvis en part går i konkurs eller avvikling, er gjenstand for akkordbehandling eller på annen måte åpenbart insolvent.

§ 4 Avgifter for abonnementet

4.1 Avgifter for tjenesten betales i form av forskuddsbetaling mot faktura eller direkte betaling via Bankgiro eller kredittkort i henhold til den perioden kunden har valgt i forbindelse med ordren. Betaling må skje senest 30 dager etter fakturadato.

4.2 Miss Hosting har rett til å stenge tjenesten hvis kunden unnlater å betale i tide eller ikke har betalt hele beløpet, forutsatt at minst en skriftlig betalingspåminnelse eller advarsel er blitt sendt til kunden, enten via brev, faks eller e-post. Ved terminering av tjenesten har Miss Hosting rett til å informere om dette gjennom kundens nettsted eller e-post. Ved reaktivering av tjenesten belastes kunden et startgebyr.

4.3 Forsinkelsesrenter betales etter renteloven fra forfallsdato og til betaling er fullført.

4.4 Kunden skal varsle Miss Hosting innen 10 dager etter mottak av faktura hvis fakturaen anses som feil. Hvis kunden i tide har kommet med innvendelser mot faktura og kommet med saklig gunn mot debiteringen, skal Miss Hosting tillate utsettelse av betaling av det omstridte beløpet. Hvis utsettelsen blir gitt, vil forsinkelsesrenten være basert på den delen av det omstridte beløpet som kunden er forpliktet til å betale.

4.5 Midlertidige kampanjepriser påvirker ikke avtalen.

4.6 Refusjon av avgifter for domenenavn foretas ikke.

4.7 Ved oppsigelse fra kunde eller av Miss Hosting på grunn av brudd på vilkårene, vil ingen avgifter bli tilbakebetalt for inneværende eller fremtidig periode.

4.8 Miss Hosting har rett til å overføre fakturaer til inkassobyrå som deretter overtar kravet mot kunden. Dette inkluderer selv om kunden ikke er sen med betalingen.

4.9 Alle fakturaer sendt fra Miss Hosting sendes via e-post, vi sender ingen fakturaer per brev.

4.10 Lagrede kredittkort belastes samme dag som tjenesten fornyes, ingen refusjon blir utført dersom tjenesten ikke avsluttes ordentlig.

§ 5 Overføring av tjeneste

5.1 Kunden kan overføre tjenesten etter Miss Hosting's samtykke. En overføring må gjennomføres i samsvar med gjeldende regler på det tidspunktet. En overføring vil tre i kraft fra datoen Miss Hosting varsler kunden om at den har samtykket til overføringen. Den fratredene parten er ikke ansvarlig for å betale forpliktelser som oppstår etter at en overføring er foretatt. Den tiltredende parten er ikke ansvarlig for å betale forpliktelser som er pådratt før overføring er utført. Den fratredende part er forpliktet til å gjøre opp eventuell utestående gjeld til Miss Hosting før den tiltredende part kan overta tjenesten.

5.2 Miss Hosting kan overføre tjenesten til et annet selskap som det med rimelighet kan forventes å overholde rettighetene og pliktene Miss Hosting har med kunden.

§ 6 Miss Hostings ansvar

6.1 Miss Hosting har rett til å sette i verk tiltak som påvirker tilgjengeligheten til tjenesten hvis det er nødvendig av tekniske, vedlikehold, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, eller på grunn av lov, myndighetsvedtak eller avgjørelser truffet av den aktuelle registerenheten for relevante toppdomener eller slik registreringsenhet utpekt kompetent organisasjon.

6.2 Miss Hosting utøver ikke kontroll over informasjon eller materiale som finnes i kundens lagringsplass, og Miss Hosting er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som skyldes kundens handlinger eller mangler i kundens applikasjoner. Miss Hosting er heller ikke ansvarlig for skader som oppstår i forbindelse med brudd på kundens tjeneste.

6.3 Miss Hosting er bare ansvarlig for skader forårsaket av forsømmelse fra Miss Hosting eller en leid underleverandør. Miss Hosting's erstatningsansvar for skader, med mindre forsettlig eller grov uaktsomhet fra Miss Hosting har forårsaket skaden, skal være begrenset til direkte tap på et samlet beløp som tilsvarer gebyret for den aktuelle kontraktsperioden. Miss Hosting er ikke ansvarlig for indirekte skader som tap av informasjon, og heller ikke for feilaktig fremstilling av informasjon p.g.a. tredjeparts uautorisert brudd på Miss Hosting's datamaskinressurser.

6.4 Miss Hosting sletter ikke kundens informasjon så lenge tjenesten er aktiv, med mindre kunden har uttrykt ønske om dette og har bekreftet sin identitet. Miss Hosting forbeholder seg imidlertid retten til å slette informasjon i tilfelle manglende betaling eller terminering av tjenesten.

6.5 Miss Hostings erstatningsansvar for tingsskade dekker bare erstatning for direkte tap og er begrenset til det maksimale som kunden betaler til Miss Hosting i tolv (12) måneder i samsvar med gjeldende avtale. I intet tilfelle utbetales erstatning for indirekte skader som redusert produksjon eller salg i kundens virksomhet.

6.6 Miss Hosting har rett til å si opp abonnementet for kunden, helt eller delvis, ved skriftlig melding til kunden. Eventuell gjenværende tid vil bli tilbakebetalt til kunden i henhold til spesifisert betalingsmetode.

§7 Kundens ansvar

7.1 Kunden er ansvarlig overfor Miss Hosting for at informasjon som håndteres i tjenesten ikke krenker tredjeparts rettigheter eller på annen måte strider mot gjeldende lov.

7.2 Kunden forplikter seg til ikke å bruke ressurser eller å søke uautorisert tilgang til Miss Hosting sine systemer, som ikke er beregnet på Kunden og heller ikke på annen måte opptrer i strid med gjeldende lovverk i bruken av denne tjenesten. Kunden forplikter seg videre til ikke å distribuere datavirus eller annen form for ondsinnet kode. Miss Hosting har rett til å si opp tjenesten og / eller si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning og til å kreve erstatning hvis det med rimelighet kan antas at fortsatt formidling er i strid med lov eller andre myndighetsbestemmelser, eller hvis informasjonen ellers er åpenbart i strid med vilkårene i denne avtalen. Det samme gjelder hvis Miss Hosting forårsaker driftsforstyrrelser som med rimelighet kan antas å skyldes feil eller tekniske forstyrrelser som kan tilskrives kunden. Miss Hosting har rett til å få tilgang til all informasjon som håndteres i tjenesten for å oppfylle sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen.

7.3 Kunden forplikter seg til ikke å bruke mer enn den avtalte ressursen. Hvis dette skjer, har Miss Hosting rett til å kreve kunden for de faktiske kostnader som har blitt påført Miss Hosting. Retroaktiv debitering kan også forekomme. Miss Hosting har også rett til å sette opp en løpende avtale med månedlig eller kvartalsvis avgift for ressurs- og kapasitetsutnyttelse. Kundene forplikter seg også til ikke å bruke mer prosessorkraft eller diskkapasitet (avlesninger og skrive til disk) enn det som anses som rimelig. Hvis dette skjer, har Miss Hosting rett til å kreve kunden direkte for faktiske kostnader som har blitt påført Miss Hosting. Retroaktiv debitering kan også forekomme.

7.4 Hvis kunden sender ut spam eller sender større utsendelser enn Miss Hosting anser som normalt, har Miss Hosting rett til å slå av kunden umiddelbart. Retningslinjene til Miss Hosting er 300 e-poster per time fra våre IP-adresser.

7.5 Kunden er ansvarlig for programvaren som er nødvendig for å benytte tjenesten til Miss Hosting.

7.6 Kunden er ansvarlig for alt materiale på nettstedet og domenenavnet. I tilfelle mistanke om ulovlig materiale / aktiviteter (alternativt materiale som kan klassifiseres som ulovlig eller umoralsk), har Miss Hosting rett til å stenge Tjenesten.

7.7 Kunden er ansvarlig for sitt eget materiale og filer på plassen. I tilfelle tapt eller ødelagt materiale, kan en gjenoppretting gjøres fra Miss Hosting. Ved gjenoppretting av sikkerhetskopien belastes et administrasjonsgebyr på 950 NOK per påbegynte time.

7.8 Kunden er ansvarlig for at informasjonen som gis ved registrering er korrekt. Hvis kunden bruker uriktige (falske) opplysninger ved registrering, kan Miss Hosting kreve identifikasjon og en kopi av kredittkortet som ble brukt ved bestilling. Hvis kunden ikke kan fremvise dette, har Miss Hosting rett til å slå av tjenesten og avslutte kundekontoen.

7.9 Kunden er ansvarlig for at domenene som er lagt inn og administrert under hostingkontoen tilhører Kunden.

§ 8 Administration

8.1 Kunden må alltid ha korrekt, oppdatert informasjon registrert hos Miss Hosting som kan identifisere kunden inkludert nødvendig kontaktinformasjon.

8.2 På nettsidene må det tydelig fremgå hvilken fysisk eller juridisk person som er ansvarlig for publiseringen av sidene.

§ 9 Domenenavn

9.1 For .SE- og .NU-domenenavnene gjelder de generelle vilkårene for Internetstiftelsen. Denne avtalen er tilgjengelig på Internetstiftelsen hjemmeside internetstiftelsen.se. Med godkjenningen av denne avtalen blir vilkårene til Internetstiftelsen også godkjent.

9.2 Miss Hosting setter seg alltid som Admin, Tech og Billing-kontakt når du registrerer domenenavn.

9.3 Miss Hosting garanterer ikke at domenet er registrert før en bekreftelse er sendt til kunden via e-post. I tilfelle Miss Hosting unnlater å tilby domenet, har kunden rett til å registrere et nytt domene med samme verdi.

9.4 Kompensasjon for tapt domene kan aldri overstige det faktiske betalte beløpet i løpet av perioden domenet er registrert hos Miss Hosting.

9.5 Miss Hosting registrerer ikke noen domener før betaling av faktura er mottatt av oss.

9.6 .NO-domener For NO-domenenavn gjelder abonnementsvilkår fra NORID. Denne avtalen er tilgjenglig på NORID sin hjemmeside. Med godkjenningen av denne avtalen blir vilkårene til NORID også godkjent.

Subregistrar: Miss Hosting AS
Registrar: NameISP AB
Registry: NORID

Øvrige regler som gjelder for .NO og .SE-Domäner:
Miss Hosting eier retten til å flytte kundens domener mellom passende registre
Miss Hosting har rett til å administrere kundens domenenavn ved hjelp av den mest passende registreringsenheten

9.7 .SE og .NU-domener
Internetstiftelsen generelle vilkår gjelder for SE og NU-domenenavn. Denne avtalen er tilgjengelig på Internetstiftelsens hjemmeside internetstiftelsen.se. Med godkjenningen av denne avtalen blir vilkårene til Internetstiftelsen også godkjent.

Subregistrar: Miss Hosting AS
Registrar: NameISP AB
Registry: IIS

Øvrige regler som gjelder for .NU-domener:
Miss Hosting eier retten til å flytte kundens domener mellom passende registre
Miss Hosting har rett til å administrere kundens domenenavn ved hjelp av den mest passende registreringsenheten

9.8 I tilfelle betaling ikke er mottatt av Miss Hosting, gitt innen avtalt tid som angitt ovenfor, har Miss Hosting rett til å omdirigere det gjeldende domenenavnet til et annet nettsted enn det som er spesifisert av kunden. I tilfelle at domenenavnet ikke blir fornyet innen en kort fristperiode etter utløpsdatoen for domenenavnet eller forfallsdatoen for fakturaen, har Miss Hosting rett til å registrere det gjeldende domenenavnet på egen konto og deretter administrere domenenavnet som sitt eget, som inkluderer retten for Miss Hosting til å overføre domenenavnet til en tredjepart.

§ 10 Driftstörning

10.1 I tilfelle større funksjonsfeil, har Kunden rett til å be om erstatning innenfor rammene av hva Kunden betaler. Kompensasjon utbetales først og fremst gjennom en gratis forlengelse av tjenesten. Som store forstyrrelser i driften telles kontinuerlige eller omfattende avbrudd i tolv (12) timers kontortid (helgefri mandag - fredag, 08.00 - 17.00) i en periode på tretti (30 dager). Anmodningen om erstatning skal ikke overstige syv (7) dager etter tretti (30 dager) periode. Planlagte avbrudd regnes ikke som driftsavbrudd.

§ 11 Informasjon og kundeinformasjon

11.1 Informasjon gitt av Kunden ved registrering vil bli brukt av Miss Hosting i form av et internt Kunderegister. Personopplysninger dekkes. Kunden aksepterer herved at Miss Hosting bruker denne informasjonen i kommunikasjon mellom partene i flytskjemaet, se vedlegg 1. I tilfelle relevant informasjon gitt av Kunden er feil og Miss Hosting har tilgang til riktig kontaktinformasjon, har Miss Hosting rett og plikt til å justere aktuell informasjon. I tilfelle at kunden har mer enn en brukerkonto / brukernavn hos Miss Hosting, har Miss Hosting rett og plikt til å slå sammen kundens forskjellige kontoer til ett for administrative formål. Et administrasjonsgebyr kan påløpe.

11.2 Kunden samtykker i at personlig informasjon gitt ved registrering av domenenavn vil være offentlig tilgjengelig via Internett på den relevante registreringsenheten valgt av Miss Hosting. Hvis kunden velger å ikke bruke "Shield Whois", vil følgende informasjon være tilgjengelig: navn, e-postadresse og domenenavn. For eksempel: Hvis kunden registrerer et .no-domene, vil personopplysninger bli funnet / behandlet av både Miss Hosting og registerinnehaveren, som i dette tilfellet er .no. Det er kundens plikt å informere interesserte i sin organisasjon om det ovennevnte og å ha tillatelse til å håndtere personopplysninger på den måten som er nevnt ovenfor.

11.3 Miss Hosting vil på forespørsel bare avsløre personlig informasjon til myndigheter eller registeret.

11.4 Håndtering av personopplysninger. Den røde tråden indikerer hvor fullstendig personlig informasjon blir sendt. Bare en leverandør har tilgang til alle detaljer, Name ISP (AB Name ISP).

11.5 For spørsmål angående personopplysninger, vennligst se Miss Hosting support.

§ 12 Force majeure

12.1 Hvis en part er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av forhold som parten ikke var i stand til å kontrollere, for eksempel lyn, flom, innbrudd, arbeidskonflikt, brann, beslag, myndighetsbestemmelser og feil eller forsinkelser i tjenesten fra en underleverandør på grunn av omstendighetene her referert til, skal dette utgjøre dispensasjonsgrunnlag som innebærer forskudd på utførelsestidspunktet. Hvis utførelsen av avtalen er vesentlig forhindret i mer enn en måned på grunn av omstendighetene nevnt ovenfor, har hver part rett til å si opp avtalen skriftlig uten erstatning.

§ 13 Tvist

13.1 Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Klager rettes til Miss Hosting innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Partene vedtar Drammen tingrett som verneting.

§ 14 Endringer i avtalen

14.1 Miss Hosting har rett til å gjøre endringer i disse generelle vilkårene med virkning 30 dager etter at de nye generelle vilkårene er publisert og varslet kunden. Slike endringer kan gjøres om nødvendig på grunn av tekniske grunner utenfor Miss Hosting's kontroll, eller på grunn av lovgivning eller andre beslutninger fra myndighetene. Kunden har alltid rett til å si opp avtalen ved terminering av betingelsesendringen.

Bilag 1

Disse vilkårene er satt 12.09.2019