• 79kr
  • 119kr
  • 99kr
  • 79kr
  • 399kr
  • 89kr
0
Miss Hosting värnar om din personliga integritet och säkerhet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför Miss Hosting samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter

1. Grundläggande information

1.1 All behandling av personuppgifter som Miss Hosting utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Miss Hosting behandlar dina personuppgifter när du genomför beställningar, registrerar ett kontoinnehav, besöker vår webbplats eller använder Miss Hosting support-tjänster. Behandling sker även när vi samlar in och uppdaterar dina registrerade uppgifter via tredje part, såsom adress- eller kredituppgifter.

Vilka personuppgifter inhämtas?

3.1 Miss Hosting inhämtar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadresse:, betalningsuppgifter, användarnamn, kundnummer, uppgifter om dina beställningar, orderhistorik, information om ditt kontoinnehav, IP-adress och information om din användning av Miss Hosting:s webbplats (sk. cookies, se separat policy).

3.2 Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera eller ändra dina uppgifter genom att logga in på ”Kund Zonen”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

4.1 Miss Hosting behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

4.2 För att fullgöra avtalet Miss Hosting måste behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss och dig som är kund eller kontoinnehavare. För dig som är kund är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna genomföra och leverera dina beställningar, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, administrera dina ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.

4.3 Med stöd av ditt samtycke Miss Hosting behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet om du vill Registrere: ett kontoinnehav på “Kund Zonen” eller få ta del av kontoinnehavets fördelar som att spara favoriter och få en smidigare hantering av ärenden och reklamationer. Vi kan även med stöd av ditt samtycke marknadsföra och anpassa erbjudanden till dig eller informera om våra tjänster via nyhetsbrev i post och e-post, SMS/MMS och på webben. Genom att godkänna denna policy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.

4.4 Efter en intresseavvägning Miss Hosting behandlar uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om du genomför ett köp hos oss kan vi komma att använda din E-postadresse: för att skicka ut reklam och information om våra tjänster direkt till dig. Om du motsätter dig fra att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt kommer vi inte göra det i framtiden. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

4.5 För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser Miss Hosting behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.

4.6 Automatiserat beslutsfattande Miss Hosting kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande för direkt marknadsföring om det är tillåtet enligt lag eller annan författning eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Miss Hosting sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in.

5.2 Miss Hosting sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Miss Hosting. Miss Hosting sparar uppgifter om kontoinnehavare så länge det finns ett konto registrerat på “Kund Zonen”.

5.3 Miss Hosting kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Miss Hosting:s rättsliga intressen, till exempel. om det pågår en juridisk process.

6. Dina rättigheter

6.1 Miss Hosting ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

1. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.

2. Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

3. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Miss Hosting att behandla personuppgifterna.

4. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.

5. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda fra Miss Hosting till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).

6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns annan rättslig grund till det.

7. Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via mejl till support@missgroup.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål.

8. Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.

6.2 Miss Hosting kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Miss Hosting förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part, såsom Miss Hostings:s koncernbolag, samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Miss Hosting komma att lämna ut personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster om adressuppdatering.

7.2 Tredje part får endast använda uppgifterna i syfte att sälja och marknadsföra Miss Hosting:s tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till det avtal som gäller med kund eller kontoinnehavare hos Miss Hosting.

7.3 Miss Hosting kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, för att tillvarata Miss Hosting:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Miss Hosting kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Miss Hosting:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs på detta sätt kommer Miss Hosting vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade i enlighet med Dataskyddsförordningen. Miss Hosting kommer även säkerställa att personuppgifterna överförs på ett lagligt och säkert sätt.

7.5 Miss Hosting kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part utan att först inhämta samtycke till detta.

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

8.1 Miss Hosting förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer du underrättas om detta. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen eller avsluta ditt konto under “Kund Zonen” vilket innebär att vi inte får inhämta eller behandla ytterligare uppgifter om dig.

9. Cookies

9.1 När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies kan du läsa om i vår cookiepolicy

10. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Miss Hosting NO
E-postadresse:: suppport@missgroup.com
Telefonnummer: +46 (0) 8 52 52 73 00
Besöksadress: Luntmakargatan 96
Postadress: 113 51, Stockholm